+90 (216) 382 68 30

+90 (216) 382 68 30

TR
Anadolu Kulübü

Yönetmelik

 

ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ

İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

AMAÇ, TANIMLAR, İLKELER

 

Madde 1 – Bu yönetmelik, ANADOLU KULÜBÜ Derneği tüzüğünün ilgili maddesinde tanımlanan, Anadolu Kulübü Sosyal Tesisleri içinde yer alan iktisadi işletme niteliğindeki tesisin işletilmesindeki ve kulübün genel yönetiminde uygulanacak esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 – ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ : Dernek Tüzüğünde yazılı amaç ve ilkeleri hayata geçirmek üzere kurulmuş ve Yasaların çizdiği sınırlar içinde hareket eden Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararına Çalışan” bir dernektir.

Madde 3 – ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ TESİS İŞLETMESİ; bu yönetmelikte belirtilen ve görevleri, yetkileri, sorumlulukları bu yönetmelik ile sınırlı olan organlarca yönetilen, kendi işletme bütçesine sahip, sosyal ve iktisadi amaçlı bir kuruluştur.

Madde 4 – Yönetmeliğin bundan sonraki maddelerinde Anadolu Kulübü Derneği “Dernek”, Anadolu Kulübü Derneği Yönetim Kurulu “Yönetim Kurulu”, Anadolu Kulübü Derneği Sosyal Tesisi “Tesis”, Anadolu Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi “İşletme” ve Anadolu Kulübü Derneği üyeleri “Üye” olarak anılacaktır.

Madde 5 – Dernek, Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde; tesis, yasalar ve bağlı mevzuatın ilgili maddeleri çerçevesinde yönetilir. Dernek ve tesislerinin idare ve  işletmesinde gözetilecek temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

 • 1-Üyeler arasındaki sosyal ve ekonomik yönden dayanışmayı artırmak,
 • 2-Üyelerin sosyal ve moral gereksinmelerini karşılamak,
 • 3-Güncel toplumsal konuların izlenmesi için gereken olanakları sunmak,
 • 4-Kamu yararı yönünde sosyal ve eğitsel gelişmeleri mümkün kılacak olanakları hazırlamak,
 • 5-Kapalı ve açık alanlar bütününü sosyal, Kültürel ve Sanatsal, spor, dinlenme, toplantı, rekreasyon, yemek ve eğlenme amaçlı olarak üyelere kullandırmak,
 • 6-Tesisin hizmet olanaklarını geliştirmek için iktisadi kaynaklar yaratmak.

 

 

TESİSTEN YARARLANMA

 

Madde 6 – Tesisten, aşağıda belirtilenler yararlanabilirler:

 • 1-Dernek yükümlülüklerini yerine getirmiş (Aidat ve tesis idame katkı payları) olan dernek üyeleri ve aileleri (eşi ve çocukları),
 • 2-Dernek üyesi olmadığı halde, tesis idame katkı payı ve sezonluk Misafir Giriş Ücretini ödeyen üye yakınları, (dul anne ve babası, dul kayınvalide ve kayınpeder ile ve evlenmemiş kız kardeşleri, yabancı tebaalı yakınları 18 yaşına kadar olan yeğenleri ile torunları )
 • 3-Büyükada Tesisleri için; Dernek yükümlülüklerini yerine getiren her üye üst ve alt kapı giriş ücretlerini ödemek kaydıyla, refakatinde tesise getirdikleri misafirleri.
 • 4-Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği ve karşılık olarak belirlenen tesis idame katkı payını ödeyen üye refakatinde tesise giren  “Misafir” kullanıcılar,

 

 

İŞLETME İDAME KATKI PAYI

 

Madde 7 – Tesis idame katkı payı, Tesislerin fiziki ve ekonomik olarak yaşatılması ve gerekli yatırımlarının yapılması için üyenin yapmış olduğu ödentidir. Yönetim kurulunca dernek üyeleri için belirlenmiş yıllık miktarda bir ödentiyi, üyeler katkı payı olarak öderler. Yönetim Kurulu, üyeler ile bunların eş ve çocukları için yıllık miktarı belirlemeye yetkilidir.

Madde 8 – Tesis idame katkı payını ödemiş olmak, Dernek üyeliğinin sürdürülmesi çerçevesinde yıllık ödenti yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  Yönetim kurulunca Dernek üyeleri için belirlenmiş yıllık miktarda bir ödentiyi, üyeler katkı payı olarak öderler.

Madde 9 –Her ne sebeple olursa olsun, yatırılmış olan tesis idame katkı payları geri ödenmez.

Madde 10 – Üye ve misafirleri tesislerin tüm birimlerinden yararlanabilmeleri için Dernek üyesinin yıllık ödenti yükümlülüğünün (Eş ve kayıtlı çocukları dahil) yanında tesis idame katkı payı ödenti yükümlülüğünü de yerine getirmiş olması gerekir.

Madde 11 – Dernek yıllık ödentisi ile tesis idame katkı payı ödenti yükümlülüğünden eş ve çocuklarını düşüren üye, tekrar kayıt ettirmesi için geçmiş dönem ödentilerini ödemek zorundadır.

 

 

GENEL KURALLAR

 

Madde 12 – Tesis kullanıcılarının Dernek üye kimliğini veya tesis misafir kartlarını yanlarında bulundurmaları ve girişte görevliye göstermeleri zorunludur. Misafirler yalnızca üyenin beraberinde Tesise giriş yapabilirler. 7 yaşından küçük çocukların, velilerinin refakatinde olması zorunludur.

Madde 13 – Tesis kullanıcıları, çevreye rahatsızlık vermeyecek biçimde davranmak, görevlilerin uyarılarını dikkate almak ve özellikle sağlık ve spor birimi, ve havuz kullanımında belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür. Üyeler, eş, çocuk ve misafirlerinin tüm sorumluluğunu üstlenir. Uyarılara rağmen kurallara uymamakta ısrar edenlerden Dernek üyesi olanlar, Dernek Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. Dernek üyesi olmayanların ise Tesis misafir kartı Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak iptal edilir.

Madde 14 – Tesiste yapılacak tüm ödemeler, nakit veya kredi kartı ile yapılır. Karşılığında mali belge olan fiş, fatura v.b düzenlenir.

Madde 15 – Tesis birimlerinde uygulanacak ücret tarifeleri, günün koşularına göre Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilgili Tesis birimlerinde ilan edilir.

Madde 16 – Daha fazla sayıda Dernek Üyesinin tesisten yararlanmasına olanak tanımak amacıyla, talebin çok yoğun olduğu bazı birimler için Üyenin beraberinde getirebileceği Misafir sayısı Yönetim Kurulu kararıyla sınırlandırılabilir.

 

İŞLETMENİN YÖNETİM ORGANLARI, OLUŞUMLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 17 – İşletmenin yönetim organları Yönetim Kurulu ve İşletme Müdürü’dür.

Madde 18 – İşletme Müdürü Yönetim Kurulunca atanır. İşletme Müdürü’nün işine yine Yönetim Kurulunca son verilebilir. İşletme Müdürü’nün çalışma koşulları Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Madde 19 – İşletme Müdürü, İşletmenin en üst düzey yöneticisi sıfatıyla İşletmeyi yasa, yönetmelik, yönerge, genelge ve yazılı Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak, Dernek amaç ve yararlarını koruyacak şekilde özenle yönetmekle yükümlüdür.

Madde 20 – İşletme Müdürü, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • 1-İşletme bütçesini, personel kadrolarını, kesin hesap ve bilançolarını hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Gerçekleşen gelir-gider ve karşılaştırma cetvellerini, günlük tahsilât ve ödeme dökümlerini izler.
 • 2-İşletmede değişik birimlerde uygulanacak kullanım ücretleri için Yönetim Kurulu’na öneride bulunur.
 • 3-Tesisin işletilmesi ile ilgili esasları belirler.
 • 4-Görevi kapsamındaki iş ve hizmetler için inceleme, satın alma ve onama kurulları kurar. Gerekli hallerde piyasa araştırması, maliyet analizi çalışmaları yapar.

Madde 21 – İşletme Müdürü ve diğer İşletme personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Personel Yönetmeliği hükümlerince belirlenmiştir.

 

MALİ KONULAR

 

Madde 22 – İşletme, İşletme Müdürü’nce hazırlanıp, Yönetim Kurulunun inhası Dernek Bütçesi ile birlikte Genel Kurul tarafından onaylanacak İşletme Bütçesi ile yönetilir. Bütçenin uygulayıcısı, Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde İşletme Müdürü’dür.

Madde 23 – Tesis işletme gelirleri veya kiraya verilmiş ise, kiralanan birimin kira gelirleri, Tesis dışına verilen hizmetlerden elde edilen gelirler ile işletme hesaplarının fon ve faiz gelirleri, İşletme bütçesinin gelirlerini oluşturur. Tesis kiralama ilke ve esasları, İşletme Müdürü’nün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

Madde 24 – Bütçe işlemleri ve muhasebe usulleri, bu konudaki görev ve sorumluluklar bilanço ve kesin hesabın yapılış esas ve usulleri, Dernekler Yasası hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Madde 25 – İşletme Müdürü’nün harcama yetkileri, yönetim kurulu kararınca belirlenir.

 

YÜRÜRLÜK

 

Madde 26 – Bu yönetmelik, Anadolu Kulübü Derneği’nin 27/01/2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.