+90 (216) 382 68 30

+90 (216) 382 68 30

TR
Anadolu Kulübü

Tüzüğümüz

 

ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Çalışma Alanı

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Anadolu Kulübü Derneği” dir.

Derneğin Merkezi: Ankara’dır.

Yönetim Yeri: Ankara, Yenişehir-İzmir Caddesi No: 18’dedir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Kuruluş Tarihi ve Kurucuları

Madde 2- Kuruluş tarihi: Anadolu Kulübü Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün emir ve isteği üzerine, 31 Ekim 1926 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

 

Madde 3- Kurucular:

Başbakan İsmet İNÖNÜ, Adalet Bakanı Mahmut Esat BOZKURT, Millî Savunma Bakanı Recep PEKER, Denizcilik Bakanı İsmet DİVİTÇİOĞLU, Maliye Bakanı Abdulhalik RENDA,  Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü ARAS, Bayındırlık Bakanı Behiç Bey, Tarım Bakanı Sabri TOPRAK, Ticaret Bakanı Rahmi KÖKEN, Sağlık Bakanı Refik SAYDAM, Cumhurbaşkanlığı Başkâtibi Tevfik Bey (BIYIKLIOĞLU), Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali Bey, Denizli Milletvekili Nacip Ali Bey (KÜÇÜKA), Aydın Milletvekili Dr. Raşit Galip Bey, Rize Milletvekili Ali Bey (ZIRH) Sivas Milletvekili Rasim Bey  (BAŞARA), İstanbul Milletvekili Ali Rıza Bey, Trabzon Milletvekili Hasan Bey (SAKA), Siirt Milletvekili Mahmut Bey (SOYDAM), Bolu Milletvekili Falih Rıfkı Bey (ATAY), İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi Bey (TANRIÖVER), Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey (ÜNAYDIN), Diyarbakır Milletvekili İbrahim Tali Bey (ÖNGÖREN), Çatalca Milletvekili Şakir Bey (KESEBİR), Gaziantep Milletvekili Ali Cenani Bey, Rize Milletvekili Fuat Bey (BULCA), Kırklareli Milletvekili Süreyya Bey (YİGİT), Meclis Başkanı Kâzım Paşa Hazretleri (ÖZALP) Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Paşa Hazretleri (ÇAKMAK), Afyonkarahisar Milletvekili Ali Bey (ÇETİNKAYA), Dışişleri Komisyonu Başkanı Şükrü Kaya Bey, Konya Milletvekili Refik Bey (KORALTAN), Genelkurmay Genel Sekreteri ve Kocaeli Milletvekili Saffet Bey (ATABİNEN), Protokol Genel Müdürü Saffet Ziya Bey (Dışişleri Bakanlığından)

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Amacı, Çalışma Konusu ve Biçimleri

Derneğin Amacı;

Madde 4-Derneğin amacı;

Dernek, üyeleri arasında birlik ve beraberliği, dayanışmayı sağlamak, kültürel alışverişte bulunmak ve sosyal ihtiyaçlarını temin etmek yanında;

a-Cumhuriyetimizin kurucusu ve Kulübün hamisi Büyük Önder ATATÜRK’ün milliyetçiliği, ilke ve devrimlerinin savunulması, yaşatılması,

b-Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini geliştirmek, güçlendirmek ve yaşatmak,

c-Devletin tekliği, üniter yapısı, ülkenin birlik ve bütünlüğü ve ulusun birliğini ödünsüz olarak savunmak,  kollamak ve korumak,

d-Toplumun gereksinimlerinden olan sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, eğitim, sağlık gibi faydalı olan alanlarda faaliyet göstermek, çözümler üretmek, bu yönde çalışmalar yapmak,

e-Üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yönden dayanışmaya yardımcı olmak,

f-Üyelerin kültürel, sağlık ve sosyal yönlerden ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerde bulunmak ve bu yönde çalışmalar yapmak,

g-Üyelerinin toplantı, dinlenme ve ihtiyaçlarını gidermek üzere gereken faaliyet alanlarını kurmak ve sağlamak,

h-Türk ve dünya milletleri arasında işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, bu alanda ülkenin tanıtılması için Türkiye’de bulunan dış ülke temsilcileriyle ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak,

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 5- Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri çizgisinde olmak üzere;

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve atayacağı profesyonel elemanlarla  işletmek veya kiralamak,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

 

Üye Olma:

Madde 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan;

I-Derneğin Merkezine Üye Olabilmek için:

Eski ve Yeni Olmak üzere,

a-Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar,

b-Yasama Organı Üyeleri,

c-Yüksek Yargı organları Başkanları, Başkan vekilleri ve Daire Başkanları ile Üyelerinin,

d-Yargıtay Başsavcısı ve vekili,

e-Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile General ve Amiraller,

f-Danıştay Başsavcısı,

g-Üniversitelerin Rektör, fakülte Dekanı ve Direktörleri,

h-Bakanlıkların müsteşarları,

ı-Büyükelçiler, Valiler ve Büyükşehir Belediye Başkanları,

i-Bağımsız Denetleme ve Düzenleme Kurumlarının Başkanları,

j-KİT ve IDT Genel Müdürleri ile bankaların Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdürleri,

k-T.Barolar Birliği, T.Noterler Birliği, T.Kızılay Derneği, TOBB, TESK, Türk Tabipler Birliği, T.Eczacılar Birliği, T.Diş Hekimleri Birliği, TMM0B, TÜRMOB, işçi ve işveren konfederasyonlarının Genel Başkanları,

l-Derneğin amaçlarına uygun faaliyette bulunan tüzel kişiler,(Bunların temsilcisi olarak bir kişi)

 m-Dernek Üyesi iken vefat eden Üyelerin eşleri,

 

Üye olmak hakkını haizlerdir.

 

II-Dernek Şubelerine Üye Olmak için:

 

a-Bu maddenin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b-İçtimai Mevki sahibi, çevresinde saygın ve tanınmış olmak,

şartları aranır.

 

Yabancı gerçek kişilerin Üye olabilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 

Üye olmak isteyen kişinin, Dernek Genel Başkanlığına yazılı olarak yapacağı üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla Üyeliği kabul edilen başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak üye defterine kaydedilir.

 

Madde 7– Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler.

Her üyenin Dernekte bir oy hakkı vardır; üye oyunu bizzat kullanır.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 8-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5-Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

6-Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlar, Genel Kurul, Yönetim Kurulu Yetki ve Görevleri

Dernek Organları

Madde 10-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

4-Disiplin Kurulu,

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı,

Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 11-Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organıdır.

Genel Kurul, Merkez ve şubelere kayıtlı üyelerden oluşur.

Derneğin Merkez ve Şubelerine aidat ve sair borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar.

Genel Kurul;

1-Bu Tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, üç yılda bir, Nisan ayı içersinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, 3 üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul Toplantıları Merkez de İl Merkezi, Şubelerde İlçe merkezinden başka yerde yapılamaz.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmî makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı  Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12-Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

        

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13-Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin Merkez ve Şubeler organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle bu organların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak öneri ve yönergeleri inceleyerek onaylanması,

9-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

10-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

12-Derneğin vakıf kurması,

13-Derneğin fesih edilmesi,

14-Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15-Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14-Yönetim Kurulu dokuz asil ve dokuz yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Vekili, bir Murahhas Üye,  bir Genel  Sekreter ve Genel Muhasip Üyeyi belirler.

 

Başkan yardımcısı başkanın olmadığı dönemlerde onun görevlerini yapar.

Murahhas üye, Dernek Yönetim Kurulunca verilen yetkileri ve özellikle iktisadi işletmelerle ilgili kararları yerine getirir.

Genel Sekreter, Derneğin tüm yazışma ve idari işlemlerini yürütür.

Sayman, Derneğin tüm mali işlerinin yürütür ve denetimini yerine getirir.

Yönetim Kurulunun bu görev taksimine göre, görevlilerin yapacakları işler, yetkileri ve sorumlulukları bir yönetmelikle belirlenir.

Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır. Ancak, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

4-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin Şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda Derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında Genel Kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Üyelik için en az iki yıllık Dernek üyesi olma yanında, Derneğe borcu bulunmamak ve ceza almamış olmak gerekir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler, gerekli gördüğünde bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetletir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Derneğe ait iktisadi işletmenin tüm faaliyetleriyle, hesaplarının uygunluk ve yapılabilirlik açısından bir bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirilmesi ve alınacak raporun da kendi raporlarıyla birlikte Genel Kurula sunulması şarttır.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Disiplin Kurulunun Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Madde 16- Disiplin Kurulu, Genel Kurulca belirlenecek 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için en az beş yıllık Dernek üyesi olmak yanında, Derneğe borcu bulunmamak ve ceza almamış olmak gerekir.

Kurul, aralarında bir başkan ve bir de yazman üye seçer. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun göndereceği bu Tüzükte belirtilen disiplin suçlarıyla ilgili hususları görüşmek üzere toplanır. Toplantısı olayın incelenip sonuçlandırılmasına kadar sürer. Kurul kendisine intikal ettirilen disiplin olayını Tüzük hükümleri ve mevzuat açısından inceler ve bu konudaki kararını Yönetim Kuruluna verir. Alınan kararın uygulanmasını Yönetim Kurulu yapar.

 

Disiplin Kurulu üyeliğinden herhangi bir sebeple ayrılma halinde yerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır.

Alınacak kararlar Disiplin Kurulu karar defterine de yazılır.

Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket edenler, şeref ve haysiyeti muhil harekette bulunanlar ve genel olarak Anadolu Kulübü unvan ve ilkelerine yakışmayan davranışlarda bulunan ve Dernekte geçen olayları dışarıya aksettiren ve genel ahlakla örf ve teamüle aykırı hareket edenler hakkında, Yönetim Kurulunun talep ve şikâyetleri inceleyerek, Yönetim Kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve bu Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen  suçları ve cezalarını belirleyerek, gereğini Yönetim Kuruluna bildirmekle görevlidir.

Disiplin Cezaları

a)Uyarma  

b)Yazılı ihtar,

c)Dernekten kesin olarak uzaklaştırma. Uygulanır.

Disiplin Kurulu işin oluş biçimi, ağırlığı ve doğurduğu/doğuracağı zararı dikkate alarak bu cezalardan birisini verebilirler. Cezayı uygulamaya yetkili organ Yönetim Kurulunun yazılı bildirimi üzerine üyenin bu cezaya yasal itiraz hakları saklıdır.

Şubelerle ilgili olaylarda ise şubelerde oluşturulacak 3 kişilik bir  Disiplin Kurulu aynı çerçevede karar almakta yetkilidir.

Derneğin Gelir Kaynakları ile Aidat ve Sair Borçların Takip ve Tahsil Esasları

Madde 17-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1-Üye aidatı: Üyelerden alınacak yıllık üye aidatı, Merkez Genel Kurulunca belirlenir.,

2-Giriş aidatı: Üye olacaklardan alınacak giriş aidatı Yönetim Kurulunca belirlenir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yapacakları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden, lokal ve iktisadi işletmelerden  elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

Genel Kurulca belirlenecek yıllık aidat miktarı, her yılın ilk altı ayı içinde defaten ödenir.

Derneğin Merkez ve Şubelerine aidat ve sair borcu bulunan üyelere ödemesi için bir ay süreli mektup yazılır, verilen süre içinde borçlarının ödemeyen üyeler hakkında tüzük hükümleri uygulanır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 18-Defter tutma esasları;

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin, ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

Bilanço hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-Yevmiye Defteri, Büyük defter, Envanter Defteri, Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 19-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi, Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 20-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Genel Başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü     

Madde 21-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, Tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek Tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek Tüzüğünde yapılan değişiklikler de Tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 22-Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri      

Madde 23-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 24-Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az 3 kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 25-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 26- Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu,7 asıl ve 7 yedek, Denetim Kurulu ise 3 asıl ve 3 yedek üye, Disiplin Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu Tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de  uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

 

Madde 27-Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan Genel Kurulu, üç yılda bir, Genel Merkezin belirleyeceği tarih, yer, gün ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

Genel Merkez Genel Kuruluna Şubeye kayıtlı Üyeler katılır.

 

Temsilcilik Açma

Madde 28-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 29-Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 30-Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Anadolu Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 31-Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

31 Maddeden oluşan bu tüzük metni 02.Şubat.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulca ANADOLU KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ olarak Kabul Edilmiştir.

 

Not: Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 24.02.2009 gün ve 2900/1457 sayılı yazılarıyla Tüzük Değişikliği Tasdik edilmiştir.